top of page

1b. Základný rozpočet

...pri spracovaní výkazu výmer je súčasťou dodávky (bez doplatku)

Slúži k stanoveniu základného ocenenia Vami požadovaného objektu – stavby. 
 
V jednotlivých položkách rozpočtu nájdete presné množstvo potrebného stavebného materiálu (to je zhodné s výkazom výmer), jednotkovú cenu za mernú jednotku materiálu a práce a konečnú cenu za každú položku jednotlivo.
 
Samostatné položky sú vkladané v rozpočte do príslušných oddielov, ktoré špecifikujú jednotlivé druhy prác a ako celok tvoria v rekapitulácii finálny rozpočet.
 
Rekapitulácia oddielov - medzi nejrozšírenejšie patria:
Zemné práce
Základové konštrukcie
Zvislé a nosné konštrukcie
Vodorovné konštrukcie
Úpravy povrchov, podlahy a mazaniny
Dokončujúce konštrukcie
Buracie práce pomocou mechanizácie alebo ručne
Izolácie proti vode, izolácie tepelné a akustické
Povlakové krytiny
Konštrukcie tesárske
Konštrukcie pokryvačské
Konštrukcie zo sádrokartónu
Konštrukcie klampiarské
Konštrukcie stolárske
Konštrukcie zámočnícke
Podlahy z dlažby
Podlahy povlakové
Podlahy liate
Podlahy a obklady z kameňa
Obklady keramické vonkajších a vnútorných konštrukcií
Nátery všetkých konštrukcií
Maľby murovaných, betónových a SDK konštrukcí, penetrácia
 
Do rekapitulácie oddielov patria taktiež odborné profesie ako napr: elektroinštalácia, zdravotechnika t.j. kanalizácia, vodovod, plyn, ďalej vykurovanie, vzduchotechnika, a iné.
 
Neoddeliteľnou súčasťou stavebného rozpočtu je aj krycí list.
Krycí list obsahuje:
Základné rozpočtové náklady (ZRN)
Náklady spojené s umiestením stavby (NUS)
Hodinové zúčtovacie sazby (HZS)
Kompletizačná činnost (KČ)
Iné náklady
Celkové náklady bez DPH
DPH
Konečná cena s DPH
 
 

 

bottom of page