top of page

1a. Výkaz výmer

Výkaz výmer - definícia a vysvetlenie:
Jedná sa o položkovité vyjadrenie jednotlivých stavebných a montážnych prác v merných jednotkách (m3, m2, m, kusy, kg, t, príp. súbory, hod., atd.) vyplývajících zo zámeru objednávateľa a z projektovej dokumentácie.
 
Spracovanie výkazu výmer:
Spracovanie výkazu výmer obnáša vyziskanie maximálneho množstva informácií od klienta k jeho zámeru, navrhnutie technických a technologických postupov (alt. variantných riešení).
Po dodaní projektovej dokumentácie obnáša spracovanie výkazu výmer dôkladné naštudovanie technickej správy, vykresovej dokumentácie a súvisiacich podkladov. 
 
Výkaz výmer sa spracováva v súlade s technologickým postupom výstavby za plného rešpektovania nadväzujúcich prác. Minimalizuje sa tak riziko, že by niektoré konštrukcie alebo práce boli vynechané. Okrem konštrukcií, ktoré je možné vyjadriť technickými jednotkami sa do výkazu výmer zahrnú aj činnosti, které nie sú zrejmé priamo z projektovej dokumentácie, ale vychádzajú z podmienok, ktoré realizácia stavebného diela vyžaduje.
 
Súbežne s výkazom výmer spracováváme položkovitý rozpočet stavby

Ten je najdôležitejší !!

bottom of page